Prostějov

Vítejte v Prostějově

Památné stromy na Prostějovsku Stromy mohou být vyhlášeny za památné pro svou mimořádně vysokou ekologickou, estetickou nebo historickou hodnotu, a také vzhledem k tomu, že často působí jako významná dominanta v krajině.

Na Prostějovsku je v současnosti vyhlášeno 24 památných stromů, či skupin stromů. Mezi nimi převažují lípy (94 kusů stromů). Z ostatních druhů jsou zastoupeny buk, dub, platan, jilm, hrušeň, jírovec a javor (celkem 15 kusů ostatních druhů). Zajímavé je, že žádný z památných stromů není jehličnan, i když smíšené lesy s přirozeným výskytem jehličnatých druhů se vyskytují roztroušeně na velké části okresu ...

Zvláště chráněná příroda na okrese Prostějov se nachází ve 45 přírodních rezervacích a přírodních památkách, o celkové výměře 615 ha. Tři nejvýznamnější lokality jsou chráněny v kategorii národní přírodní památka.

K pozoruhodným chráněným místům patří jednak výsušná a skalnatá místa s typickou suchomilnou vegetací, a na druhé straně vlhké louky se svébytnou mokřadní květenou. K nejzajímavějším patří krasové oblasti devonských vápenců, které vystupují jako samostatná skaliska s jeskyněmi, nebo jsou odkryty v zaniklých vápencových lomech. Unikátní jsou naleziště slatinné rašeliny u říčky Blaty, kde rostou typické mokřadní rostliny slatinišť. Skalní útvar Průchodnice ve stejnojmenné přírodní rezervaci

Boží muka na Prostějovsku Jedním z nejčastějších a nejzachovalejších projevů lidového stavitelství na Prostějovsku jsou boží muka. Jsou si podobná a přece každá trochu jiná, s velkým množstvím různých detailů. S touto drobnou stavbou ve tvaru sloupu, pilíře, často se stříškou a křížkem ve vrcholu, se můžeme setkat ve volné krajině, na rozcestích nebo na veřejných prostranstvích v obci. V jejich četných výklencích byly kdysi umístěny obrazy, reliéfy nebo sošky, dnes jsou tyto většinou zničeny vandaly, sešlé časem nebo ukradeny.

Zprávy o božích mukách se objevují od 14. st. Původ božích muk byl nesprávně spojován se slovanskou liturgií a s tzv. cyrilometodějskými kříži, s pravěkými pohřebišti a jinými uměle vykonstruovanými hypotézami. K rozšíření božích muk došlo z řady důvodů: na památku šťastných a nešťastných událostí, jako projev díku za odvrácení neštěstí, epidemií, za uzdravení, k uctění mrtvých, k usmíření sporu o majetkovou držbu mezi sousedy a vrchností, k vymezení hranice pozemků, jako pokuta za spáchaný přečin. Významnou úlohu měla jako orientační ukazovatel na rozcestí. Boží muka byla budována ze dřeva, z kamene nebo z cihel. Některá boží muka tvoří už přechod k architektuře kapličky.

Není jenom názorem památkářů, že památky jsou vizitkou obce. V dnešní době se nedostává finančních prostředků na náročné rekonstrukce velkých kostelů a zámků , avšak drobné stavby jako boží muka vyžadují spíše pozornost občanů než velké finanční náklady na opravy a údržbu...

Malebnou krajinu kolem Krakovce zdobí drobné lidové stavby. Památky jsou postupně obnovovány nákladem obce.

Za obcí Želeč se v polích nalézají neobvyklá boží muka. Dosud neopravená stavba u cesty směrem na Doloplazy byla při svém vzniku poznamenána rokokem, kdežto pečlivě udržovaná boží muka jižně obce nesou prvky klasicistního stavebního slohu.

Dřevěná sloupková boží muka jsou v současnosti doložena v našem okrese pouze v Konici. Dnes již jenom jako troska. Soška z výklenku, kříž a lucerna se zdají být nenávratně ztraceny.

Některými novými opravami mohou památky pozbýt svého půvabu, jako např. boží muka za Žešovem u silnice směr Prostějov.

Prostějovičky - boží muka u hřbitova.

Lešany - nově opravená boží muka za obcí u silnice směr Kostelec n.H.

Kralice n.H. - Vítonice mnohovýklenková boží muka u silnice směr Biskupice

Prostějovičky - boží muka u křižovatky směr Křenůvky, Prostějovičky, Krumsín, Alojzov

Kralice n.H. - neobvykle velká boží muka u silnice směr Vrbátky

Čelechovice n.H.- Studenec boží muka u silnice

© 2018 AMP HTML5 Template.
.